richardleurs

Bouwen aan het team

Bij het managen van projecten ligt de focus vaak op de 'harde kant' van projectmanagement. Het gaat dan vooral om de beheersing van de scope, budget, planning, kwaliteit etc. De 'zachte kant' van projectmanagement, de menskant, is daarbij vaak onderbelicht.

Voor projecten wordt meestal een projectteam samengesteld met teamleden die samen het project moeten gaan verwezenlijken. Om het projectdoel te kunnen bereiken moeten de teamleden de voor het project benodigde kennis, ervaring en vaardigheden hebben. Maar ook al is er een projectteam met de juiste mensen, dat betekent nog niet dat ze een 'team' zijn en als team samenwerken richting het gewenste doel.

Een belangrijke taak van de projectmanager is het optimaal laten samenwerken van het nieuw gevormde team. Maar hoe zorg je dat een groep mensen die elkaar vaak niet of nauwelijks kent een hecht team wordt dat samen het project tot een goed einde brengt? Hoe zorg je dat het team meer is dan de som van alle individuen? Daarvoor moet je als projectmanager bouwen aan het team.

TEAM = Together Everyone Achieves More.

Elk team bevindt zich in een bepaalde ontwikkelingsfase, of dit nu een team is dat net samenwerkt, of een team dat al jaren met elkaar optrekt. Binnen een team is er sprake een volwassenheidsniveau waarin het team verkeert en een ontwikkelproces dat wordt doorlopen. Voorbeelden hiervan zijn de fasen van groepsontwikkeling van Jan Remmerswaal en Bruce Tuckman). Dit ontwikkelproces kan onder andere gestimuleerd worden door het leiderschap in een team aan te passen op het stadium van de volwassenheid van een groep.

Volgens Patrick Lencioni is, om een goed functionerend team te hebben, vertrouwen noodzakelijk. En dat vertrouwen ontstaat alleen door voldoende kwetsbaarheid van de leidinggevende en de teamleden. Als een leider zich niet open durft op te stellen, niet om hulp vraagt of gemaakte fouten verdoezelt, is het bijzonder lastig om vertrouwen op te bouwen.

Lencioni is een groot voorstander van conflicten. Die ontstaan bijna altijd vanzelf in teams vanwege de verschillende perspectieven, doelstellingen of achtergronden.

Conflicten zijn goed als ze er maar op gericht zijn het team of het werk beter te maken. Bij inhoudelijke discussies is de kans veel groter dat besluiten – als ze eenmaal zijn genomen – ook daadwerkelijk uitgevoerd worden. (Patrick Lencioni)

Door onderling vertrouwen zijn productieve conflicten mogelijk en ontstaat betrokkenheid bij de besluitvorming. Men voelt de verantwoordelijkheid om elkaar aan te spreken waardoor iedereen is gericht op het beoogde eindresultaat.


Bronvermelding
Boek: 'Handboek Groepsdynamica, een inleiding op theorie en praktijk' van Jan Remmerswaal
Boek: 'De vijf frustraties van teamwork' van Patrick Lencioni
Website: mt.nl